KODEX

ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

Vaše povinnosti po dobu spolupráce

se společností IN-FRAN s.r.o. (dále jen Společnost )

Během práce pro společnost je od Vás požadováno, abyste zachovával/a vysokou úroveň integrity. Tento materiál Vás informuje o kodexu chování ve Společnosti a uvádí nástin pravidel, jež toto chování podporují.

Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti o kterémkoli pravidlu, obraťte se na Vaši přímou kontaktní osobu ve společnosti - František Pochop, jednatel společnosti.

Povinnosti obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny či rozšířeny Vaší smlouvou či smlouvami se společností

Kodex chování Společnosti

Vyzývá jednotlivce, aby:

 • dodržovali všechny příslušné zákony
 • byli čestní, poctiví, a důvěryhodní ve všech aktivitách a vztazích
 • vyhnuli se všem střetům zájmů mezi pracovními a osobními záležitostmi
 • rozšiřovali princip rovnoprávnosti na různorodé komunity
 • usilovali o vytvoření bezpečného pracovního prostředí a ochranu životního prostředí
 • uznávali, oceňovali a dávali za příklad etické chování

Obecné zásady

Jako nezávislý zprostředkovatel pojištění jste povinen vybrat a navrhnout klientovi jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě pojistné ochrany klienta.

Respektujte pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarujte se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jeho službách.

Veškerou reklamu veďte pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy.

Jste povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.

Zásady chování ve vztahu ke klientům

 • dodržujte zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů
 • poskytujte zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně
 • neakceptujte požadavky klienta na sjednání pojištění s nečestnými úmysly
 • v závislosti na obsahu smlouvy s klientem jste odpovědný za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech
 • musíte umístit pojištění za cenu a podmínek předložených pojistitelem
 • nepoužívejte za účelem získání klienta nekalých a neetických praktik vůči konkurenci

Střet zájmů

 • vyhněte se jakýmkoli aktivitám nebo vztahům, jež by mohly být v konfliktu s Vaší prací při plnění úkolů pro Společnost, nebo by mohly budit zdání takového konfliktu
 • nepoužívejte zdroje a prostředky Společnosti pro Vaše aktivity, které provádíte mimo rámec práce, prováděné pro Společnost.
 • nediskreditujte jméno nebo pověst Společnosti.
 • pokud se Vás týká možný konflikt zájmů, ohlaste to písemně Vašemu přímému kontaktu ve Společnosti.

Kontrolní a účetní postupy

 • dodržujte účetní postupy a pravidla výkaznictví, finančního řízení a kontroly
 • veďte přesně a udržujte Vaši chronologickou evidenci a další evidenci týkající se prací pro Společnost aktuální a kompletní a zacházejte s ní jako s důvěrnou
 • zajišťujte důvěrnost informací Společnosti.
 • neuvádějte informace Společnosti mimo rámec této společnosti, pokud k tomu nemáte výslovný souhlas vedení Společnosti.

Duševní vlastnictví

 • chraňte duševní vlastnictví Společnosti i třetích stran
 • s výjimkou případů, kdy to vyžaduje Vaše práce, nezveřejňujte či neuvolňujte interní nebo důvěrné informace anebo údaje Společnosti, nebo jiných subjektů, které Společnost chrání jako důvěrné
 • na závěr Vaší spolupráce se Společností odevzdejte bez zbytečného odkladu vše, co je majetkem Společnosti včetně podkladů, které mají důvěrný nebo interní charakter
 • pokud si nejste jistí, co se považuje za interní nebo důvěrné informace a podklady, obraťte se na Váš přímý kontakt ve Společnosti.

Spravedlivé zaměstnanecké vztahy

 • uplatňujte zásadu rovnoprávného a nestranného jednání se všemi jednotlivci bez ohledu na jejich rasu, barvu pleti, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk, zdravotní postižení nebo jiný specifický rys chráněný zákonem
 • udržujte pracovní prostředí, jež je prosto jakéhokoli obtěžování jakékoli povahy, včetně sexuálního obtěžování a šikanování

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost práce

 • dodržujte všechny relevantní zákony a předpisy týkající se ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnost práce, a požární ochrany
 • vytvářejte a udržujte bezpečné pracovní prostředí
 • provádějte prevenci pracovních úrazů

Bezpečnost a krizový management

 • dodržujte pravidla jednotlivých objektů Společnosti pro vstup a opuštění budov
 • zabraňte přístupu do objektů Společnosti neoprávněným osobám
 • chraňte majetek a zařízení Společnosti před krádežemi a zneužitím
 • podporujte dodržování postupů k prevenci kriminálních činů ohrožujících zaměstnance, klienty, zákazníky a obchodní partnery Společnosti i její zařízení a technologie

Konkurenční vztahy

 • nikdy nehovořte s představiteli konkurence Společnosti o cenách, nákladech, ziskových maržích nebo dalších tématech, které jsou předmětem Vaší spolupráce se Společností.
 • případnou komunikaci s konkurenty Společnosti udržujte pouze v takových mezích, pro které existuje legitimní obchodní důvod
 • vyhýbejte se komunikaci nebo jednání, které by mohlo zakládat podezření z nekalých smluv nebo dohod

Vztahy s pojistiteli

 • buďte spravedliví a jednejte ve všech vztazích s dodavateli zákonně, účelně a poctivě
 • nikdy nesmíte být závislý na kterémkoliv pojistiteli
 • mějte aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech
 • při umisťování obchodu se chovejte nestranně a profesionálně, vyvaruje se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některého z pojistitelů
 • s pojistiteli udržujte dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci

Ochrana soukromí

 • informace o zákaznících používejte jen k oprávněným podnikatelským účelům
 • zabezpečte Vaše informace o zákaznících jak v písemné formě, tak v elektronické podobě
 • nezískávejte, nezpracovávejte a neuchovávejte informace o Vašich klientech v rozporu se zákony, zejména v rozporu se zákonem a ochraně osobních údajů
 • pokud přicházíte při plnění svých pracovních povinností do styku s osobními údaji třetích stran, jste povinni s osobními údaji nakládat v souladu se zákonem
  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a směrnicí GDPR

Spolupráce s veřejnoprávními orgány

 • dodržujte nejvyšší možnou míru čestnosti při všech kontaktech s představiteli veřejnoprávních orgánů a institucí
 • při jednání s veřejnoprávními orgány a institucemi se vždy vyhněte i pouhému zdání nepatřičného chování a důsledně dodržujte zákony a regulatorní pravidla upravující podmínky poskytování produktů a služeb těmto subjektům

Interní a důvěrné informace

 • nezveřejňujte a neuvolňujte (kromě případů, kdy to vyžaduje Vaše práce pro Společnost ), interní nebo důvěrné informace nebo údaje Společnosti, nebo jiných subjektů, jež je Společnost povinna chránit jako důvěrné
 • informace, které vznikly při práci pro Společnost jsou majetkem Společnosti
 • při ukončování Vašeho úkolu pro Společnost odevzdejte bez prodlení veškeré náležitosti, které patří Společnosti včetně materiálů, jež mají povahu důvěrných nebo interních materiálů
 • pokud si nejste jisti tím, co je považováno za interní nebo důvěrné, požádejte
  o objasnění Váš přímý kontakt ve Společnosti